Our Vision

SCGP ผู้นำด้านโซลูชันบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรในภูมิภาค

SCGP ผู้นำด้านโซลูชันบรรจุภัณฑ์ แบบครบวงจรในภูมิภาค

ด้วยนวัตกรรมสินค้าและบริการที่หลากหลาย ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

Our Strategy

ให้ความสำคัญต่อผู้บริโภค

และเป็นพันธมิตรชั้นนำทางธุรกิจที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้า

มุ่งขยายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่อง

ผ่านการลงทุนโดยตรงของบริษัท การควบรวมกิจการ และการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ

พัฒนานวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์การออกแบบ และโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์อย่างไม่หยุดยั้ง

เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค

  • professional designers

  • researchers & developers

  • specialized engineers

  • patents

สร้างความแตกต่างทางการแข่งขัน

ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร ร่วมกับการบูรณาการในแนวตั้งของห่วงโซ่การผลิตของบริษัท

Business Opportunities

การเติบโตที่แข็งแกร่งของการบริโภคในภูมิภาคอาเซียน

การขยายตัวอย่างรวดเร็วของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

อัตราการบริโภคบรรจุภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการใช้ชีวิตและลักษณะทางประชากร

การแพร่หลายของแนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการบริโภคอย่างยั่งยืน