Sub - Comittees

คณะกรรมการตรวจสอบ

นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร

ประธาน

นายชาลี จันทนยิ่งยง

กรรมการ

นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ

กรรมการ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

นายชาลี จันทนยิ่งยง

ประธาน

ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

กรรมการ

นายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ

กรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

นายชุมพล ณ ลำเลียง

ประธาน

นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์

กรรมการ

นายชลณัฐ ญาณารณพ

กรรมการ