SCG Business Philosophy

SCGP ยึดมั่นใน “อุดมการณ์” ของเอสซีจีที่สืบต่อกันมาในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ ตลอดจนพนักงานทุกระดับได้ยึดถือปฏิบัติตามอุดมการณ์นี้มาอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้ SCGP ได้รับความเชื่อถือในฐานะองค์กรชั้นแนวหน้าที่ดำเนินธุรกิจอย่างเปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้ และปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

 • ตั้งมั่นใน อุดมการณ์เอสซีจี

  • ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
  • ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้
  • ทำงานโดยเสมอภาค ไม่แบ่งพวก รุ่น หรือสถาบัน
 • มุ่งมั่นใน ความเป็นเลิศ

  • สร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม
  • มุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลที่ดีขึ้นกว่าเดิมเสมอ
  • ทันโลกและพร้อมเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง
 • เชื่อมั่นใน คุณค่าของคน

  • พัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
  • ทำงานร่วมกันเป็นทีมช่วยเหลือกัน เคารพความคิดเห็นของกันและกัน
 • ถือมั่นใน ความรับผิดชอบต่อสังคม

  • ใส่ใจในมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
  • มีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
  • ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ชุมชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

Open & Challenge

 • open เปิดใจเรียนรู้ เปิดรับความต่าง

  • เปิดใจ ตั้งใจรับฟัง ไม่ยึดติดกับความคิดความเชื่อของตนเองฝ่ายเดียว
  • ใฝ่เรียนรู้ ไม่อายที่จะบอกว่าตัวเองไม่รู้
  • ร่วมมือและสร้างเครือข่าย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  • กล้ายอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง และพร้อมเรียนรู้เพื่อก้าวไปข้างหน้า
 • challenge ท้าทายตนเอง เพื่อสิ่งที่ดีกว่าเดิม

  • ไม่ยึดติดกับความสำเร็จ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน
  • กล้าคิดนอกกรอบ ไม่หยุดนิ่งเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเดิม
  • กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง พร้อมยอมรับข้อสรุป
  • กล้าตัดสินใจอย่างทันเวลา โดยมีการประเมินและบริหารความเสี่ยง
  • กล้านำสิ่งที่คิดและเรียนรู้มาปฏิบัติให้เกิดผล โดยไม่รอให้สถานการณ์บังคับ

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

SCGP กำหนดนโยบายดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals, SDGs) ด้วยคำมั่นสัญญาของบริษัท คือ “มุ่งมั่นสร้างสรรค์เพื่อสิ่งที่ดีกว่า” (Passion for Better) โดยสร้างความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ด้วยการกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจให้สามารถเติบโตได้ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คำนึงถึงความต้องการและความคาดหวังทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม พัฒนาประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการปล่อยของเสีย เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า โดยสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

การดำเนินธุรกิจต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งหมด 9 เป้าหมาย

 • มีสุขภาพและ ความเปนอยูที่ดี

  (GOOD HEALTH AND WELL-BEING) รับรองการมีสุขภาพและ ความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน ในช่วงอายุ

 • ความเทาเทียม ทางเพศ

  (GENDER EQUALITY) บรรลุความเท่าเทียม ทางเพศ พัฒนาบทบาท สตรีและเด็กผู้หญิง

 • การจัดการนํ้า และสุขาภิบาล

  (CLEAN WATER AND SANITATION) รับรองการมีน้ำใช้ การจัดการนํ้าและ สุขาภิบาลที่ยั่งยืน

 • พลังงานสะอาด ที่ทุกคนเขาถึงได

  (AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY) รับรองการมีพลังงาน ที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ ยั่งยืน ทันสมัย

 • การจางงานที่มี คุณคาและการเติบโต ทางเศรษฐกิจ

  (DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH) ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน รวมถึงการจ้างงานที่มีคุณค่า

 • อุตสาหกรรมนวัตกรรม โครงสรางพื้นฐาน

  (INDUSTRY, INNOVATION, AND INFRASTRUCTURE) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็น อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง สนับสนุนนวัตกรรม

 • แผนการบริโภคและ การผลิตอยางยั่งยืน

  (RESPONSIBLE CONSUMPTIONv AND PRODUCTION) รับรองแผนการบริโภคและ การผลิตที่ยั่งยืน

 • การรับมือ การเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ

  (CLIMATE ACTION) ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือ กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบ

 • การใชประโยชนจาก ระบบนิเวศทางบก

  (LIFE ON LAND) ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริม การใช้ประโยชน์จาก ระบบนิเวศทางบกที่ยั่งยืน

ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

SCGP ได้รวบรวมและจัดลำดับความสำคัญของประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินธุรกิจ โดยอ้างอิงตามแนวทางของ Global Reporting Initiative (GRI) Standards และใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเข้ามาดำเนินการจัดลำดับความสำคัญของประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างเหมาะสม

ขั้นตอนการประเมินประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

 • รวบรวมประเด็นด้านการพัฒนา ที่ยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน (การจัดหาวัตถุดิบ/การผลิต/ การขนส่งและจัดจำหน่าย/ การใช้สินค้าและบริการ)

  • แนวปฏิบัติการพัฒนาที่ยั่งยืนของ เอสซีจีพี
  • แนวปฏิบัติสากล (GRI, DJSI, WBCSD และอื่นๆ)
  • เวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาวิชาชีพ
  • การสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน
  • การสำรวจความพึงพอใจของชุมชน
  • การสำรวจภาพลักษณ์องค์กร
  • การรับข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ
  • การประเมินความเสี่ยงขององค์กร
 • ประเมินความสำคัญของประเด็น จากผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย

  • ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้มีส่วนได้เสีย แต่ละกลุ่ม เพื่อพิจารณาระดับผลกระทบ
  • ประชุมกลุ่มย่อยแต่ละหน่วยงานเพื่อทบทวนระดับความสำคัญที่วิเคราะห์จากมุมมอง ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
 • ประเมินความสำคัญของประเด็นจากผลกระทบที่มีต่อบริษัท

  • ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญในมุมมองของ เอสซีจีพี และผลกระทบหรือ โอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น
 • จัดลำดับความสำคัญของประเด็นในภาพรวม

  • ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง กับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อพิจารณาระดับผลกระทบ
  • ประชุมกลุ่มย่อยแต่ละหน่วยงานเพื่อทบทวนระดับความสำคัญที่วิเคราะห์จาก มุมมองของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก