News

SCGP โชว์ศักยภาพผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน กำหนดช่วงราคาเสนอขาย IPO 33.50 – 35.00 บาทต่อหุ้น ระยะเวลาการจองซื้อ 28 กันยายน – 7 ตุลาคมนี้ (ขึ้นอยู่กับประเภทของผู้จองซื้อ)

23 September 2020

SCGP โชว์ศักยภาพผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน กำหนดช่วงราคาเสนอขาย IPO 33.50 – 35.00 บาทต่อหุ้น ระยะเวลาการจองซื้อ 28 กันยายน – 7 ตุลาคมนี้ (ขึ้นอยู่กับประเภทของผู้จองซื้อ)