CSR Activity

โครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์

โครงการด้านการพัฒนา
ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

โครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ "The Challenge-Packaging Design Contest"

โครงการด้านการอนุรักษ์
และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม