Circular Economy

วิกฤตของโลกกำลังสร้างปัญหามากมาย ทั้งมลพิษทางสิ่งแวดล้อม ภาวะเศรษฐกิจถดถอย คุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจโดยตรง SCGP จึงมุ่งมั่นสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งมิได้หมายถึงแค่การรีไซเคิลวัตถุดิบเพื่อผลิตซ้ำ แต่เป็นแนวคิดแบบองค์รวมที่ช่วยบริหารจัดการให้เกิดการหมุนเวียนทรัพยากรและพลังงานในระบบอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

ตั้งแต่การวางแผนและออกแบบการเลือกใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การผลิต การบริโภค การจัดการของเสีย รวมถึงการนำกลับมาใช้ใหม่ แทนการทิ้งเป็นขยะ เมื่อสิ้นสุดการบริโภค SCGP มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้บุกเบิกการดำเนินธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง และได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรระดับโลก A Circular Economy for Flexible Packaging (CEFLEX) เพื่อร่วมสร้างความยั่งยืนด้วยการส่งมอบสินค้า บริการ และโซลูชัน ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

เป้าหมาย

รายได้บรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์ที่นำกลับมารีไซเคิลหรือใช้ซ้ำได้ เทียบกับรายได้บรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์รวม

รายได้บรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์ที่นำกลับมารีไซเคิลหรือใช้ซ้ำได้ เทียบกับรายได้บรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์รวม

กลยุทธ์

  • ส่งเสริมการใช้วัสดุชีวภาพหรือวัสดุทดแทนที่รีไซเคิลได้
  • วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยืดอายุสินค้าและส่วนประกอบ
  • ใช้แพลตฟอร์มการแบ่งปัน (Sharing Platform) เพื่อใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด
  • รวบรวมและจัดการวัสดุเหลือทิ้งเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
  • สร้างธุรกิจใหม่ตามแนวคิดทำสินค้าให้เป็นบริการ (Product as a Service)

การพัฒนาสินค้าและบริการ ตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน

บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกจากวัสดุที่รีไซเคิลได้ง่าย

SCGP วิจัยและพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยใช้วัตถุดิบที่ย่อยสลายและรีไซเคิลได้ง่าย ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์หลากหลายที่ตอบโจทย์แนวคิด “ผลิตได้ ขายได้ ใช้งานได้จริง” อีกทั้งใส่ใจผู้บริโภคด้วยกระบวนการผลิตที่สะอาด ปลอดภัยได้มาตรฐาน

FybroZeal

บรรจุภัณฑ์กระดาษทำจากเยื่อธรรมชาติ ซึ่งใช้เทคโนโลยีการเคลือบผิว (Coating) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้คุณภาพงานพิมพ์สูง โดยไม่ต้องเคลือบฟิล์มพลาสติก แต่บรรจุภัณฑ์ยังคงคุณสมบัติความแข็งแรง ทนทาน ปกป้องคุณภาพสินค้า น้ำหนักเบา ที่สำคัญ คือรีไซเคิลได้ 100% และย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ

บรรจุภัณฑ์อาหารจาก เยื่อธรรมชาติ แบรนด์ “เฟสท์” (Fest)

ผลิตด้วยเยื่อยูคาลิปตัสจากป่าปลูกที่ SCGP ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเพิ่มรายได้โดย ให้ความใส่ใจตั้งแต่การพัฒนาสายพันธุ์ยูคาลิปตัสที่เหมาะสมกับพื้นที่ปลูก การดูแลและการซื้อคืนกลับมาผลิตเป็นเยื่อธรรมชาติสำหรับขึ้นรูป เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง ทนทาน สะดวกต่อการใช้งานและรีไซเคิลได้ เช่น เฟสท์ชิลล์ (Fest Chill) ผสานนวัตกรรมการเคลือบสารเพื่อเพิ่มความแข็งแรง ใช้งานทั้งการอุ่นร้อนและแช่เย็นโดยไม่เสียสภาพ เฟสท์ไบโอ (Fest Bio) พิเศษด้วยเนื้อผิวสีขาว เรียบเนียน มีความสะอาด ปลอดภัย ใส่อาหารร้อนโดยไม่รั่วซึม อุ่นร้อนและแช่เย็นได้ อีกทั้งย่อยสลายทางชีวภาพได้ใน 60 วัน

Recyclable Polymer Packaging

บรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์รีไซเคิลได้ เช่น บรรจุภัณฑ์ ขึ้นรูปถนอมอาหาร (Thermoformed Barrier Food Packaging) บรรจุภัณฑ์แบบ คงรูปสำหรับบรรจุอาหารที่มีคุณสมบัติป้องกันการซึมผ่าน (High-Barrier Food Packaging) มีคุณสมบัติควบคุมการซึมผ่านของน้ำและออกซิเจน ช่วยถนอมอาหารที่บรรจุไว้ได้ยาวนานเทียบเท่าบรรจุภัณฑ์โลหะหรือแก้ว แต่มีน้ำหนักเบา บรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์แบบอ่อนตัวที่ผลิตจากฟิล์มประกบหลายชั้น แต่ละชั้นเป็นพอลิเมอร์ชนิดเดียวกัน (Multi-layer mono material) สามารถปกป้องสินค้าและทนแรงกระแทกสูง นำกลับมารีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติก และวัสดุอื่นๆ ได้อย่างมีคุณภาพ ช่วยให้เกิดการหมุนเวียนวัตถุดิบทดแทนกลับเข้าสู่ระบบ

บรรจุภัณฑ์ยืดอายุสินค้า

การขยายตัวของสังคมเมืองและการเติบโตของประชากรโลกทำให้การบริโภคมีปริมาณสูงขึ้น ซึ่งนอกจากจะเกิดขยะทั่วไปมากขึ้นแล้ว ยังมีขยะอาหารเน่าเสียปริมาณมหาศาลที่ถูกทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ร้านค้า และครัวเรือน โดยมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ SCGP เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้สร้างสรรค์นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติช่วยยืดอายุสินค้าประเภทอาหารให้ยาวนานขึ้น ช่วยรักษาคุณภาพความสดของผักผลไม้ระหว่างการขนส่ง จากเกษตรกรมาถึงผู้บริโภคปลายทางทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ช่วยยืดอายุการจำหน่าย สนับสนุนแนวคิด “จากเกษตรกรถึงผู้บริโภค”

OptiBreath®

บรรจุภัณฑ์ช่วยยืดอายุผักและผลไม้เป็นบรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์แบบอ่อนตัว (Flexible Packaging) ซึ่งใช้เทคโนโลยีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ด้วยวัสดุและระบบพิเศษ Modified Atmosphere Packaging (MAP) ตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุ และการผลิตฟิล์มที่เหมาะสมกับการบรรจุผักและผลไม้แต่ละประเภท เพื่อรักษาความสดของสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว ยังนำพลาสติกกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบได้ใหม่ ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ OptiBreath® เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา เช่น มะพร้าวน้ำหอม

ใช้แพลตฟอร์มการแบ่งปัน

การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะช่วยขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน SCGP จึงนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาพัฒนาแพลตฟอร์มการแบ่งปัน เพื่อสร้างโซลูชันการบริการที่ช่วยให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลสินค้า บริการ หรือโซลูชัน ที่สามารถใช้งานร่วมกัน หรือเป็นเจ้าของร่วมกัน ทำให้เกิดการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าสูงสุด

Paper X Digital Platform

เป็นระบบบริการรับซื้อกระดาษกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ช่วยรวบรวมและแบ่งปันข้อมูลเพื่อบริหารการจัดเก็บกระดาษหรือ บรรจุภัณฑ์จากผู้ใช้สินค้าปลายทาง ทั้งนี้ การรวบรวมขยะของเสีย ให้ประสบความสำเร็จตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนนั้น ต้องสร้างความร่วมมือกับหลายภาคส่วน SCGP จึงสร้างความร่วมมือกับหลายองค์กร เช่น ร้าน Doozy Pack ของบริษัทและผู้ประกอบการค้าปลีก เทสโก้ โลตัส เพื่อส่งเสริมและขยายจำนวนจุดรับบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วจากลูกค้า โดยแอปพลิเคชั่น PaperX จะช่วยการนัดหมายเข้าไปจัดเก็บ สร้างความร่วมมือกับผู้ค้า Modern Trade หลายรายในการรวบรวมกล่องบรรจุภัณฑ์กระดาษที่ใช้แล้ว จากศูนย์กระจายสินค้าโดยตรงกลับเข้าสู่โรงงาน เพื่อผลิตเป็นกระดาษบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่ โดย Paper X Digital Platform สามารถช่วยนำเศษกระดาษกลับเข้าสู่กระบวนการ รีไซเคิลได้ประมาณ 68,000 ตันต่อปี

นำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่

“ผลิต-ใช้-วนกลับ” ถือเป็นแนวคิดสำคัญของหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน SCGP จึงให้ความสำคัญกับการนำทรัพยากรกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับใช้งานใหม่ เกิดวงจรการหมุนเวียนทรัพยากรอย่างเป็นระบบ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

ถุงกระดาษจากกระดาษรีไซเคิล

SCGP ร่วมกับ เทสโก้ โลตัส ในการรักษาสิ่งแวดล้อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยการนำกล่องบรรจุภัณฑ์กระดาษที่ใช้แล้ว จากศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศกลับสู่โรงงานเพื่อผลิตเป็นกระดาษรีไซเคิล และขึ้นรูปเป็นถุงกระดาษที่มีคุณภาพแข็งแรง รับน้ำหนักได้ดี เพื่อเป็นบรรจุภัณฑ์ทางเลือกให้แก่ลูกค้า

ทำสินค้าให้เป็นบริการ

“ผลิต-ใช้-วนกลับ” ถือเป็นแนวคิดสำคัญของหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน SCGP จึงให้ความสำคัญกับการนำทรัพยากรกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับใช้งานใหม่ เกิดวงจรการหมุนเวียนทรัพยากรอย่างเป็นระบบ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

Marketing & Event Solutions

บริการจัดทำสื่อประกอบนิทรรศการ อีเวนต์ บูทแสดงสินค้าหรือ ประชาสัมพันธ์อย่างครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนออกแบบ ผลิต ติดตั้ง รวมถึงบริการเก็บกลับเมื่อเสร็จสิ้นงาน โดยใช้กระดาษลูกฟูกเป็นวัสดุหลัก ซึ่งสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ 100%

ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ

การผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์จากเศษกระดาษ
(Recovered Paper: RCP)
จัดเก็บกล่องลูกฟูกที่ใช้งานแล้วและเศษกระดาษรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ โดยอัดเป็นก้อนส่งโรงงานกระดาษ สามารถรีไซเคิล RCP ได้ 97% ของเยื่อที่ต้องใช้ผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์

Green Carton บรรจุภัณฑ์ผลิตจากกระดาษลูกฟูก
ใช้ทรัพยากรในการผลิตลดลงไม่น้อยกว่า 25 กรัมต่อตารางเมตร โดยยังคงความแข็งแรงและคุณภาพเท่าเดิม ช่วยประหยัดต้นทุนการขนส่งจากน้ำหนักบรรจุภัณฑ์ที่เบาลง

บรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์แบบอ่อนตัวที่ผลิตจาก
ฟิล์มชนิดเดียวกันทุกชั้น (Mono Materials)
สามารถนำกลับเข้ากระบวนการรีไซเคิลได้ เนื่องจากผลิตด้วยการประกบวัสดุชนิดเดียวกันหลายชั้น (Multi-layer mono material)

การผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ด้วยระบบการพิมพ์ดิจิทัล
(Digital Printing)
ลดขั้นตอนการเตรียมแม่พิมพ์ ลดระยะเวลากระบวนการผลิตให้สั้นลง และลดข้อจำกัดจำนวนการผลิตขั้นต่ำ ช่วยลดของเสียจากกระบวนการผลิตและการสั่งซื้อเกินความจำเป็นใช้งาน

กล่องบรรจุภัณฑ์ลูกฟูกลอนเล็ก (Microflute)
พื้นผิวของกระดาษมีความเรียบเนียน รองรับงานพิมพ์คุณภาพสูงมีความแข็งแรง ตอบโจทย์อุตสาหกรรมที่ต้องการใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย

การมีส่วนร่วมกับลูกค้า

ร่วมกับ Modern Trade สร้างระบบปิดของบรรจุภัณฑ์
(Closed Loop System)
โดยให้บริการนำบรรจุภัณฑ์กระดาษใช้แล้วจาก Modern Trade ไปรีไซเคิลและผลิตเป็นถุงกระดาษเพื่อนำกลับไปใช้ใหม่

โซลูชันออกแบบบรรจุภัณฑ์และ
สื่อแสดงสินค้าเพื่อส่งเสริมการขาย
ร่วมกับ บิ๊กซี สาขาราชประสงค์ ออกแบบและพัฒนากล่องสินค้าขนาดมาตรฐานพร้อมโลโก้ห้าง เพื่อเป็นจุดขายสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ การสร้างมุมแสดงสินค้า Made in Thailand จากตัวละครในเรื่อง รามเกียรติ์ ซึ่งผลิตจากกระดาษรีไซเคิล

ส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์
ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
ร่วมกับ S&P ออกแบบบรรจุภัณฑ์ซึ่งผลิตจากวัสดุที่มีส่วนผสมของกระดาษรีไซเคิล มีความสวยงามและแข็งแรง สามารถใช้ซ้ำและนำเข้ากระบวนการรีไซเคิล เพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การสร้างคุณค่ายั่งยืนสู่คู่ธุรกิจ

Financing Program - Blockchain
นำเทคโนโลยี Blockchain มาเพิ่มประสิทธิภาพ ตั้งแต่การจัดซื้อวางบิล และชำระเงิน โดยคู่ค้ามีทางเลือกในการลดต้นทุนและบริหารการจัดการด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

CEO Exclusive Forum 2019
งานสัมมนาเพื่อส่งเสริมการทำธุรกิจของลูกค้า นำเสนอข้อมูลและแนวโน้มที่น่าสนใจของอุตสาหกรรม เพื่อให้พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและสร้างโอกาสการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

The Challenge 2019
กิจกรรมประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยให้ลูกค้าเป็นผู้มอบโจทย์และเป็นกรรมการตัดสิน เพื่อสร้างเวทีให้นักออกแบบรุ่นใหม่ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ที่นำไปสู่การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ผู้บริโภคใช้งานได้จริง

การบริหารจัดการน้ำ

WRI AQUEDUCT
นำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงด้านน้ำของสถาบัน Water Resources Institute ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากลมาใช้วิเคราะห์สถานการณ์น้ำ โดยบูรณาการกับข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อบริหารจัดการน้ำร่วมกับทุกภาคส่วน

นำน้ำทิ้งผ่านการบำบัดกลับมาใช้งาน
ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำทิ้งให้มีประสิทธิภาพสูง เพิ่มคุณภาพน้ำและนำกลับมาใช้เพิ่มขึ้น ช่วยลดการใช้น้ำได้มากขึ้น 50,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

พัฒนาความสามารถของบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานด้านน้ำ
เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงตามแนวคิดเพิ่มประสิทธิภาพไคเซ็น (Kaizen) และจัดเวิร์กช็อปเพื่อแลกเปลี่ยนตัวอย่างโครงการลดน้ำที่ดีและจัดทำเครื่องมือชี้วัดเพื่อติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

การจัดการของเสีย

Thermal Recycling Plant
โรงงานผลิตไฟฟ้าจากของเสีย บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด นำเศษวัสดุของเสียจากการผลิตกระดาษมาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าได้ 73 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี กำจัดปริมาณขยะของเสีย 100,000 ตันต่อปี

การกำจัดกากปูนขาวและพัฒนาสารฆ่าเชื้อ
จากฝุ่นตะกอนปูนขาว
จัดสร้างเตาเผากากปูนขาวเพื่อเปลี่ยนกากปูนขาวซึ่งเป็นของเสียจากกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษ ให้เป็นปูนขาว (CaO) เพื่อนำกลับมาใช้เป็นสารเคมีในหม้อต้มเยื่อได้อีกครั้ง ช่วยลดปริมาณกากปูนขาวที่ต้องส่งกำจัดและลดการใช้แคลเซียมออกไซด์ (Quick Lime) จากเหมืองธรรมชาติ รวมทั้งนำฝุ่นตะกอนปูนขาวจากเตาเผามาพัฒนาเป็นสารฆ่าเชื้อสำหรับฟาร์มปศุสัตว์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการฆ่าเชื้อก่อโรค

การจัดการพลังงาน

รางวัล Thailand Energy Awards 2019
บริษัทเอสซีจี เปเปอร์เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด จัดทำโครงการผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas) จากระบบบำบัดน้ำทิ้งในโรงงานวังศาลา นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในเตาเผากากปูนขาวของบริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ทดแทนน้ำมันเตาปริมาณ 3.3 ล้านลิตรต่อปี และเป็นเชื้อเพลิงของบริษัทสยามคราฟท์ฯ ทดแทนถ่านหินปริมาณ 4,500 ตันต่อปี

คาร์บอนเครดิตจากโครงการ T-VER
โครงการพลังงานแสงอาทิตย์
ของบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ได้รับการรับรองคาร์บอนเครดิตจำนวน 7,700 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี คิดเป็นมูลค่า 7 แสนบาทต่อปี ระยะเวลา 7 ปี จากโครงการ Thailand Voluntary Emission Reduction Program (T-VER) ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

Internal Carbon Pricing (ICP)
กำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กร มีมูลค่า 18 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์ และนำมาใช้เป็นปัจจัยสนับสนุนการตัดสินใจลงทุนในโครงการที่มีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ความปลอดภัย

SAFEsave
SCGP พัฒนานวัตกรรมระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านตัวบุคคลและทรัพย์สินด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI เช่น การตรวจสอบบุคคล เครื่องมืออุปกรณ์ ที่เข้า-ออกโรงงานด้วย QR Code การแจ้งเตือนการเข้าพื้นที่หวงห้ามด้วยกล้องวงจรปิดเป็นต้น

Goods Transportation Safety
ยกระดับมาตรฐานการขนส่งปลอดภัย โดยจัดทำมาตรฐานที่ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของทั้งองค์กร รวมทั้งนำมาตรฐานนี้ไปปรับใช้กับคู่ธุรกิจขนส่ง

Care for Self
ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยภายในองค์กร โดยเริ่มต้นที่การรักและดูแลตนเองให้ปลอดภัยในการทำงาน มีผู้บริหารเป็นแบบอย่างด้านความปลอดภัยที่ดี

การดูแลและพัฒนาพนักงาน

เตรียมความพร้อมผู้บริหารในอนาคต
วางระบบการบริหารและพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูงให้เชื่อมโยงกับแผนการสืบทอดตำแหน่ง เพื่อเตรียมความพร้อมให้เป็นผู้นำที่เป็นแบบอย่างที่ดี มีทักษะและความเชี่ยวชาญทั้งในเชิงธุรกิจและการบริหารงานบุคคล

Reskill & Upskill
พัฒนาพนักงานให้รับมือกับความเปลี่ยนแปลงผ่านหลักสูตรต่างๆ เช่น หลักสูตร Digital Literacy, Business Model Canvas, Design Thinking ฯลฯ และปรับการอบรมเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและจัดทำโครงการ

การมีส่วนร่วมกับชุมชน

โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้
ให้กับชุมชนท้องถิ่น
ส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรมจักสานด้วยเส้นเทปกระดาษ (Paper Band) ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตกระดาษเพิ่มมูลค่าให้วัสดุเหลือใช้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืน

โครงการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร
(Water Management for Agriculture)
แบ่งปันน้ำที่ได้รับการบำบัดให้ชุมชน เพื่อช่วยลดต้นทุนการเพาะปลูกและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร รวมถึงเตรียมสนับสนุนเมื่อขาดแคลนน้ำ โดยได้ส่งมอบน้ำที่บำบัดแล้วกว่า 5.3 ล้านลูกบาศก์เมตรให้แก่พื้นที่เพาะปลูกในจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี และปราจีนบุรี

โครงการชุมชนต้นแบบตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจหมุนเวียนอำเภอบ้านโป่ง
(Banpong Circular Economy Community Project)
ส่งเสริมความรู้และอุปกรณ์ในการจัดการขยะของชุมชนต้นแบบบ้านรางพลับตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเป็นชุมชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในปี 2562 จากโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งขยายองค์ความรู้การจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพให้ชุมชนอื่นๆ ในอำเภอบ้านโป่ง

สิทธิมนุษยชน

ยึดมั่นในการดูแลด้านสิทธิมนุษยชน
ปฏิบัติตามพันธสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด ในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนและพนักงานเช่น มาตรฐานการใช้แรงงาน Disney Standard นโยบายด้านบรรษัทภิบาล ฯลฯ

SEDEX
SCGP เข้าร่วมกับ The Sedex Members Ethical Trade Audi หรือ SEDEX และดำเนินการตามมาตรฐานของ SEDEX ในการปฏิบัติต่อพนักงานและแรงงานทั้งภายในบริษัทและคู่ธุรกิจ

ความเท่าเทียมทางเพศ
ให้โอกาสในการจ้างงาน ทำงาน และความเติบโตก้าวหน้าอย่างเท่าเทียมกัน ตามความรู้ความสามารถในทุกระดับงานโดยมิได้พิจารณาถึงเพศ